top of page
Yoga at Home

Het beroep op uw professie

Ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in een hoog tempo op. Wat vandaag geldig is, kan morgen al weer anders liggen.

Deze veranderingen doen keer op keer een beroep op uw professie.

 

Meer dan in het verleden wordt de professional geconfronteerd met vraagstukken en problemen binnen de werkomgeving die hun wortels hebben in de samenleving. De afgelopen jaren zijn heel wat maatschappelijke uitdagingen op het bordje van de professional komen te liggen. Professies die zich primair richten op het welbevinden en de ontwikkeling van mensen ervaren deze uitdagingen intensiever. 

Dat maakt de taak van die people-professionals er niet eenvoudiger op.

 

Studenten van de beroepsopleidingen van de people-professionals ervaren dat beroep op hun toekomstig professie dubbel:

Enerzijds ondergaan zij een veranderende opleidingswereld met al dan niet voldoende bijgestelde kennis en vaardigheden. 

Anderzijds lopen ze stages in die veranderende soms turbulente beroepspraktijk en worden ze begeleid door professionals die wellicht worstelen met die maatschappelijke taken die zij toegeschoven krijgen.

In Class

Steeds meer aandacht wordt gevraagd van de professionals om rekening te houden met de verschillen in achtergrond van de cliënten.  Of het nu gaat om verschillen in maatschappelijke posities, persoonlijkheid, religie, culturele achtergrond, leren en gedrag; vaak gaat het herkennen en erkennen van die verschillen gepaard met verschillen in opvattingen over het werkdomein van de professional.

 

Vragen en verwachtingen van de cliënt en van diens nabije relaties zijn daarbij eveneens een belangrijke bron van continu moeten bijstellen van het werk. Deze veranderingen en verwachtingen grijpen vaak diep in op de dagelijkse praktijk van de people-professional. Er lijkt steeds meer te moeten gebeuren. Klachten over toegenomen werkdruk zijn niet van de lucht.

Daarnaast wordt door de groeiende eisen en verwachtingen van de overheid de druk op sociale organisaties en people-professionals nog verder verhoogd. Het overheidsbeleid wordt steeds meer gedreven door een economische logica, waarin de normen van efficiëntie en effectiviteit een steeds prominentere en meer exclusieve plaats innemen. Hierdoor wordt het ontwerpen van het werk van de people-professional en het dagelijks uitvoeren door hen steeds meer ontkoppeld. Doelstellingen worden steeds meer gedefinieerd door instanties buiten de professionele werkomgeving (vaak in de vorm van protocollen met gedragsmatig geformuleerde criteria) waardoor de betrokkenheid van de people-professional bij zijn of haar werkzaamheden afneemt.

Tegelijkertijd worden de professionals onderworpen aan meer controle en verantwoordingsplicht. De externe prestatiedruk op hen neemt toe doordat ze meer en meer verschillende (opgelegde) beroepstaken moeten uitvoeren, zonder dat hiervoor voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn. Zo ontstaat er minder ruimte voor creativiteit, voor collegiale relaties en voor het privé-leven. Deze druk op de people-professionals heeft een emotioneel belastende impact en kan leiden tot een chronische overbelasting (zowel tijdens de werkdag als erbuiten).

Policemen
Teacher and Pupils

De kwaliteit van de professionals wordt zo versmald tot observeerbare gedragsindicatoren die zij moeten tonen, en die worden vastgelegd in de verschillende beroepsregisters. De dominante tendens van de afgelopen jaren, om de kwaliteiten van de people-professional op te splitsen in afvinkbare en observeerbare gedragingen leidt ertoe dat deze afvinklijsten worden gezien als de volledige omschrijving van de kwaliteit van die professional.

Wij vinden dat onvolledig.

Vakmanschap van een professional veronderstelt bekwaamheid, maar ook toewijding en stellingname (skills, commitment & judgment)

bottom of page