top of page
Yoga at Home

Veerkracht

Om na te kunnen denken en met elkaar te kunnen spreken over de wijze waarop wij omgaan met onze veerkracht en hoe we ontwikkelstappen kunnen maken, hebben we het model Veerkrachtige Professionele Progressie ontwikkeld.

In de beroepsopleidingen van professionals worden begrippen als kwalificaties, beroepsbekwaamheden, competenties, persoonlijke kwaliteiten, kernkwaliteiten en persoonlijkheid vaak door elkaar gebruikt. Dit levert verwarring op. Daarom wordt in het model Veerkrachtige Professionele Progressie aangegeven hoe de verschillende begrippen ingezet kunnen worden voor het ondersteunen van het denken en spreken over jezelf en voor de ondersteuning van de professionele progressie.

We onderscheiden verschillende dimensies van veerkracht:

Emotionele Veerkracht

Emotionele veerkracht zien we als je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en de spanning die je ervaart. Als je jouw emotionele veerkracht in balans hebt, ben je in staat om gebeurtenissen die op je af komen zo aan te pakken dat je jezelf weer kunt herpakken, oftewel: ‘je kunt laten opveren’.

 

Emoties horen bij het uitvoeren van je werk, omdat jij als persoon ertoe doet in je beroep. Hoe je professioneel omgaat met je emoties wordt in belangrijke mate bepaald door het samenspel van emotionele veerkracht en cognitieve veerkracht.

Cognitieve Veerkracht

Cognitieve veerkracht zien we als je vermogen om een goede balans te maken tussen weten, willen en argumenteren.

 

In de moderne maatschappij worden we gevraagd en ongevraagd overstelpt met informatie. Om met die informatiestroom goed om te kunnen gaan is het van groot belang om kennis op de juistheid te kunnen beoordelen zodat je bewust kunt kiezen om die kennis te gebruiken in je eigen argumentaties.

Somatische Veerkracht

Somatische veerkracht zien we als je vermogen om de communicatie met de wereld om je heen via je zintuigen zorgvuldig te kunnen vormgeven.

 

We doelen daarmee uiteraard op de vijf klassieke gewaarwordingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen die we bewust en onbewust inzetten, maar ook op  je lichaamsbewustzijn dat invloed heeft op hoe je je voelt en hoe je de ander tegemoet treedt. 

Morele Veerkracht

Morele veerkracht zien we als je vermogen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor je handelen. Morele veerkracht geeft je de mogelijkheid vanuit een breder perspectief je mogelijkheden te (ver-)kennen, jezelf beter te begrijpen en je als professional beter instaat te stellen om authentieke relaties op te bouwen,

waarbij privé en werk beter in balans staan.

 

Morele veerkracht is nader uitgewerkt voor de professional in het concept Moreel Auteurschap, en de daarbij behorende vragenlijst die resulteert in je “moral selfie”.

Hoe je je veerkracht in de verschillende dimensie kunt ontwikkelen en hoe je dat kunt inzetten voor je persoonlijke en professionele progressie, wordt in verschillende vormen van ons aanbod nader verduidelijkt. Bij de verschillende vormen van persoonlijke ondersteuning hanteert de coach werkvormen die gebaseerd zijn op het model Veerkrachtige Professionele Progressie.

bottom of page